Huvudvärk

Huvudvärk är ett mycket vanligt symtom, och en klar majoritet söker inte läkarvård för detta. Men när du träffar på en patient som klagar över huvudvärk finns här fakta, tips och råd. Anamnes: Debut • Kom huvudvärken plötsligt, eller smygande? Duration: • Hur länge har patienten haft huvudvärk? • Kort duration talar för akut åkomma.… Read More »

Delirium tremens

Delirium tremens är en allvarlig komplikation till en omfattande alkoholkonsumtion. Hos personer med svår alkoholmissbruk kan delirium tremens framträda efter ~2-3 dagar efter det att alkoholen lämnat kroppen. Alkoholabstinens kräver ofta behandling inom sluten vård och syftar till att förebygga delirium tremens, abstinenskramper och Wernicke-Korsakoff-syndrom (tiamin-brist). Förutom abstinensbesvär finns följande symtom vid delirium tremens: Svår konfusion… Read More »

Lewy Body-demens

Lewy Body-demens kallas också Lewykroppsdemens och upptäcktes på 80-talet när forskare hittade proteinansamlingar i nervcellerna i obducerade hjärnor från patienter med demens. Man tror att dessa proteinansamlingar påverkar acetylkolin och dopamin och får en signalstörande effekt.  Dessa Lewykroppar förekommer även hos Parkinsonspatienter, men det nya var att dessa proteinansamlingar sågs i hjärnbarken och hjärnstammen. Sjukdomen Lewy Body-demens kännetecknas… Read More »

Frontallobsdemens

Frontallobsdemens kallas också frontotemporal demens och pannlobsdemens och drabbar framförallt yngre personer, 50-60-årsåldern. Vissa drabbas så tidigt som i 40-årsåldern. Vid en frontallobsdemens förtvinar nervcellerna i pannloben och de främre tinningloberna. Liksom vid den vanligaste demenssjukdomen, Alzheimers, progredierar sjukdomen långsamt. Hjärnans främre delar styr bl.a. personlighet, självkontroll, socialt beteende, planering, koncentration, omdöme, insikt, impulskontroll och… Read More »

Antihistamin

Histamin finns i praktiskt taget alla vävnader i kroppen men framförallt i lungor, GI-trakt och huden. Histamin frisläpps från mastceller och basofila vita blodceller. Man talar ofta om histaminfrisläppning i samband med allergiska reaktioner (pälsdjur, födoämnen osv). Vid skada frisläpps histamin som då binder till H1-receptorer på kärlens endotelceller vilket leder till vasodilation och ökad… Read More »

ASA-intox

Höga koncentrationer av acetylsalicylsyra i blodet hämmar andningscentrum vilket leder till ansamling av koldioxid i blodet (acidos). Hypertermi, dehydrering, koma, andningsstillestånd kan ses. Även blödning förekommer pga den minskade trombocytaggregationen. Salicylism Inträffar vid kronisk överdosering av salicylater. Karaktäriseras av illamående, kräkning, tinnitus, vertigo, nedsatt hörsel. Reye’s syndrom Mycket ovanlig komplikation som kan ses hos barn… Read More »

G-Protein

Kallas också för GPCR (G-Protein Coupled Receptors), metabotropa receptorer och 7-transmembransreceptorer då den passerar över cellmembranet sju gånger. Namnet G-Protein kommer ifrån att de interagerar med guaninenukleotider. G-protein består av tre subenheter: alfa, beta, gamma. När G-proteinet aktiveras av en agonist dissocierar GDP och ersätts av GTP. Detta gör att det blir en ”frisläppning” av… Read More »

Essentiell tremor

Bakgrund Oklar neurologisk rubbning som är till stor del ärftlig, kallas ibland familjär tremor. Relativt vanlig, ses hos 5% hos personer över 60 år. Kan debutera tidigt (skolåldern). Sen debut kallas senil tremor. Essentiell tremor är tre gånger vanligare än Parkinsons sjukdom. Symtom Ofrivilliga rörelser (hyperkinesi), ofta i övre extremiteter men även huvud, ben och bål.… Read More »

Latent autoimmun diabetes hos adulta (LADA)

Bakgrund Kallas också för ”diabetes 1.5”. LADA är en diabetestyp med drag av både typ 1 och typ 2-diabetes. Autoimmun sjukdom, där de insulinproducerande betacellerna på langerhanska öarna förstörs likt vid typ 1. Men de drabbade är äldre (oftast >35) och det är ett långsammare förlopp likt vid typ 2-diabetes. Den autoimmuna destruktionen går inte lika… Read More »

Botulism

Bakgrund Bakterietoxin. Är ej en infektion. Clostridium botulinom-sporerna som bildas i en anaerob miljö och blockerar nervimpulser till tvärtstrimmig muskulatur och ger således förlamning i t.ex andningsmuskulatur. Vid ofullständig tillredning/konservering kan sporerna överleva och börja växa ut i en syrefri miljö. Toxinbildning sker ej i en sur eller salt miljö. Bakterien i sig är inte… Read More »