Category Archives: Endokrinologi

Latent autoimmun diabetes hos adulta (LADA)

Bakgrund Kallas också för ”diabetes 1.5”. LADA är en diabetestyp med drag av både typ 1 och typ 2-diabetes. Autoimmun sjukdom, där de insulinproducerande betacellerna på langerhanska öarna förstörs likt vid typ 1. Men de drabbade är äldre (oftast >35) och det är ett långsammare förlopp likt vid typ 2-diabetes. Den autoimmuna destruktionen går inte lika… Read More »

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS)

Bakgrund: Patienten är ofta äldre (>70 år) och inkommer med minst flera dagars anamnes. Endast känd diabetes typ 2 hos en tredjedel. HHS har 20% mortalitet och tromboembolism är en vanlig komplikation. Definition: Diabetes med uttalad hyperglykemi, ofta > 30mmol/l). Hyperosmolalitet, >330 mosm/l. Ej uttalad ketos. Ej uttalad acidos. Symtom: 1-2 veckor med tilltagande trötthet,… Read More »

Ketotisk hypoglykemi

Kroppens normala reaktion på lågt blodsocker är en minskad produktion av insulin (till minimala nivåer) samtidigt som kroppen frisläpper glukagon och adrenalin. Då startas glukogenolys och glukoneogenes i levern. Lipolys sker i fettvävnad och lipider bryts ner till triglycerider som i nästa nedbrytningsprocess bildar ketoner som biprodukt. Ketoners förekomst vid hypoglykemi tillhör kroppens normala reaktion och… Read More »

Hyponatremi

Bakgrund: Vanlig elektrolytrubbning (15-30% av alla som vårdas på sjukhus). Pat. med diffus symtombild? = Misstänk/uteslut hyponatremi. Definition: serum-Na < 135 mmol/L. Vid akut uttalad hyponatremi, s-Na < 115 med en duration < 2 dygn är mortaliten hög (orsakar hjärnödem). Denna hastigt påkommna hyponatremi kräver akut korrigerande behandling. Vid kronisk hyponatremi är prognosen bättre, men… Read More »

SIADH

SIADH = Syndrome of inapropiate anti diuretic hormone secretion. Kan uppstå i samband med vissa sjukdomar samt vid vissa farmakologiska behandlingar. SIADH = Hyponatremi pga ökad vätskemängd + minskad natriumkoncentration. Trots ökad vätskemängd i kroppen, fortsätter pat. att inta vätska. Orsaker: Trauma, infektioner, kärlsjukdomar, förhöjt tryck, tumör, farmaka (bl.a. SSRI, Tricykliska antidepressiva, Minirin (Octostim), hypothyreos,… Read More »

Diabetisk ketoacidos (DKA)

Bakgrund: Vid insulinbrist, ges ingen möjlighet för cellerna att ta till sig sockret. Cellerna börjar då istället att ta sin energi ifrån kroppsfettet. En (sur) biprodukt när fettet bryts ner i stor omfattning är ketoner. 25% av pat. har ingen tidigare känd diabetes. Mortalitet 0.5 – 10% och ju grövre acidos desto större risk. Högt B-glukos… Read More »