Category Archives: Farmakologi

Antihistamin

Histamin finns i praktiskt taget alla vävnader i kroppen men framförallt i lungor, GI-trakt och huden. Histamin frisläpps från mastceller och basofila vita blodceller. Man talar ofta om histaminfrisläppning i samband med allergiska reaktioner (pälsdjur, födoämnen osv). Vid skada frisläpps histamin som då binder till H1-receptorer på kärlens endotelceller vilket leder till vasodilation och ökad… Read More »

Metformin

Metformin (antidiabetikum) är antihyperglykemiskt. Det verkar genom att minska glukosfrisättning från levern samt ökar det perifera upptaget av glukos. Detta gör att det är inte möjligt att drabbas av hypoglykemi pga metformin. Då metformin är njurskadlig i för höga koncentrationer bör den sättas ut när det föreligger risk för uttorkning, vid t.ex hög feber, kräkningar,… Read More »

NSAID-utlöst hjärtsvikt

Bakgrund: NSAID verkar genom en ickeselektiv hämning av enzymet cyklooxygenas (COX). Det är cyklooxygenas som ovandlar arakidonsyra till prostaglandiner. NSAID ger även skador på ventrikelslemhinnan samt påverkar trombocyterna. Patienter med latent hjärtsvikt är i hög grad beroende av njurprostaglandiner för att kunna upprätthålla en njurgenomblödning på normal nivå. ASA och NSAID sänker således även prostaglandinnivåerna… Read More »