Category Archives: Intoxikationer

Delirium tremens

Delirium tremens är en allvarlig komplikation till en omfattande alkoholkonsumtion. Hos personer med svår alkoholmissbruk kan delirium tremens framträda efter ~2-3 dagar efter det att alkoholen lämnat kroppen. Alkoholabstinens kräver ofta behandling inom sluten vård och syftar till att förebygga delirium tremens, abstinenskramper och Wernicke-Korsakoff-syndrom (tiamin-brist). Förutom abstinensbesvär finns följande symtom vid delirium tremens: Svår konfusion… Read More »

ASA-intox

Höga koncentrationer av acetylsalicylsyra i blodet hämmar andningscentrum vilket leder till ansamling av koldioxid i blodet (acidos). Hypertermi, dehydrering, koma, andningsstillestånd kan ses. Även blödning förekommer pga den minskade trombocytaggregationen. Salicylism Inträffar vid kronisk överdosering av salicylater. Karaktäriseras av illamående, kräkning, tinnitus, vertigo, nedsatt hörsel. Reye’s syndrom Mycket ovanlig komplikation som kan ses hos barn… Read More »

Botulism

Bakgrund Bakterietoxin. Är ej en infektion. Clostridium botulinom-sporerna som bildas i en anaerob miljö och blockerar nervimpulser till tvärtstrimmig muskulatur och ger således förlamning i t.ex andningsmuskulatur. Vid ofullständig tillredning/konservering kan sporerna överleva och börja växa ut i en syrefri miljö. Toxinbildning sker ej i en sur eller salt miljö. Bakterien i sig är inte… Read More »

Litiumintoxikation

Litium är förstahandsmedel sedan länge för behandling av bipolär sjukdom (mano-depressiv). Då Litium har en snäv terapeutisk bredd, och är svårinställt, ffa hos äldre med nedsatt njurfunktion kontrollerar man regelbundet serumkoncentrationen av Litium. Flertalet läkemedel ökar Litiumets toxicitet, bl.a. NSAID och diuretika. Verkningsmekanismen för Litium är oklar. Kronisk förgiftning den vanligaste formen av intoxikation vid Litiumbehandling, då stiger… Read More »

Digitalisintoxikation

Akut förgiftning: Ovanligt. Livshotande, leder till svår hyperkalemi. Kronisk förgiftning: Vanligare, oftast lindrigare, ger hypokalemi. Bidragande faktorer är hypotyreos och njurinsufficiens. Symtom: Gastrointestinala: illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, tarmblödning. Neurologiska: Trötthet, yrsel, dimsyn, gulgrönseende, omtöckning, hallucinationer, kramper. Kardiella: Arytmier. Hos hjärtfriska: ffa bradyarytmier. Metabola: Hyperkalemi vid akut svår förgiftning. Behandling: Ventrikelsköljning. Kol. Eventuellt korrigera elektrolytrubbningar. Behandla… Read More »