Babinskis tåfenomen

Ett positivt Babinskis tåfenomen är normalt hos barn under ~1 år (pga outvecklat nervsystem). Hos personer över ~1 år tyder ett positivt Babinski på en skada i de motoriska banorna i hjärnan eller ryggmärgen. Undersökningen är inte tillförlitlig hos kraftigt berusade personer. Hur? Smärtstimulering av måttlig grad med ett vasst föremål under foten. Föremålet dras… Read More »

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS)

Bakgrund: Patienten är ofta äldre (>70 år) och inkommer med minst flera dagars anamnes. Endast känd diabetes typ 2 hos en tredjedel. HHS har 20% mortalitet och tromboembolism är en vanlig komplikation. Definition: Diabetes med uttalad hyperglykemi, ofta > 30mmol/l). Hyperosmolalitet, >330 mosm/l. Ej uttalad ketos. Ej uttalad acidos. Symtom: 1-2 veckor med tilltagande trötthet,… Read More »

Ketotisk hypoglykemi

Kroppens normala reaktion på lågt blodsocker är en minskad produktion av insulin (till minimala nivåer) samtidigt som kroppen frisläpper glukagon och adrenalin. Då startas glukogenolys och glukoneogenes i levern. Lipolys sker i fettvävnad och lipider bryts ner till triglycerider som i nästa nedbrytningsprocess bildar ketoner som biprodukt. Ketoners förekomst vid hypoglykemi tillhör kroppens normala reaktion och… Read More »

Psykos

Bakgrund / Vad är en psykos? Ett allvarligt psykiskt tillstånd där den drabbade upplever omgivningen och sig själv på ett främmande och overkligt sätt. Psykos är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som har det gemensamma att man upplever verkligheten annorlunda, för den som är drabbad av en psykossjukdom är skillnaden mellan verklighet och fantasi inte… Read More »

Erysipelas

Erysipelas = hudinfektion, ofta orsakad av att bakterier (oftast streptokocker) tränger in i skadad hudbarriär. Symtom och kliniska fynd: Oftast tydligt avgränsat område där man finner infektionstecken (svullnad, ömhet, rodnad, värmeökat), inte sällan i anslutning till ett sår, eksem. Pat. blir ofta allmänpåverkad med feber och frossa, kan även förekomma illamående och kräkningar. Venös insufficiens,… Read More »

APC-resistens

Bakgrund: APC-resistens är en ärftlig defekt som gör att blodets koagulationsförmåga ökar, beror på en mutation i genuppsättningen. APC-resistens står för Aktiverad Protein-C-resistens. Protein-C ingår i kroppens system att motverka att proppar bildas på fel ställen. Diagnosen ställs med hjälp av blodprov. Finns i heterozygot och homozygot form. Heterozygot form: Individen har anlag med APC-resistens från… Read More »

Ventrikelflimmer (VF)

Ventrikelflimmer(/kammarflimmer) = totalt elektriskt och mekaniskt kaos → cirkulationsstillestånd. Hjärtmuskeln kontraheras, men utan synkronisering och pumpeffekt. Mekaniskt står kamrarna i princip stilla, varför ett VF = hjärtstillestånd/hjärstopp. Orsak Akut ischemisk hjärtsjukdom (vanligast), grava elektrolyrubbningar, retledningsstörningar, intoxikationer, elektriska olycksfall, kvävning, drunkning, hypotermi. Diagnos Snabb och oregelbunden elektrisk aktivitet, som utgår från ett eller flera ställen i… Read More »

Nefrotiskt syndrom

Nefrotiskt syndrom innebär kombinationen av följande: Uttalad proteinuri (>3.5g/d) Hypoalbuminemi (ju lägre S-albumin, desto svårare grad av nefrotiskt syndrom) Ödem Hyperlipidemi Orsak Nefrotiskt syndrom kan orsakas av en rad sjukdomar, både njursjukdomar och systemsjukdomar. Oavsett bakomliggande orsak, är det dock förändringen i den glomerulära filtrationen som är grunden till det nefrotiska syndromet; den glomerulära barriären påverkas, och leder… Read More »

Extrapyramidala symtom

Extrapyramidala symtom är i princip synonymt med parkinsonism. Parkinson är just den sjukdom som orsakar extrapyramidala symtom i 70-80% av fallen. Orsaker Orsaken till EPS är en underfunktion av dopamin (signalsubstans). Vid parkinson beror det en degeneration av de dopaminproducerade cellerna i substantia nigra. Vid neuroleptikabehandling med EPS-biverkningar beror symtomen på en tillfällig blockad av… Read More »

Litiumintoxikation

Litium är förstahandsmedel sedan länge för behandling av bipolär sjukdom (mano-depressiv). Då Litium har en snäv terapeutisk bredd, och är svårinställt, ffa hos äldre med nedsatt njurfunktion kontrollerar man regelbundet serumkoncentrationen av Litium. Flertalet läkemedel ökar Litiumets toxicitet, bl.a. NSAID och diuretika. Verkningsmekanismen för Litium är oklar. Kronisk förgiftning den vanligaste formen av intoxikation vid Litiumbehandling, då stiger… Read More »